Názov projektu:

Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti PRAKON spol. s r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií.Naše realizované projekty:


Spoločnosť PRAKON spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: 105/2018-2060-2230-N149), s cieľom vytvorenia prostredia pre zvyšovanie inovačného potenciálu a posilnenie postavenia spoločnosti na trhu inováciou výrobného procesu.


Webové sídlo OP:
www.opvai.sk
Webové sídlo ÚV SR:
www.partnerskadohoda.gov.sk